Kontrakt signert med Kontorbygg

Mynd Entreprenør AS vant kontrakten med renovering av ca. 3000 m2 på deler av Citybygget og Landmannsgården i Skien.

Kontorbygg AS ønsket å gjennomføre en ombygging og modernisering på deler av eksisterende bygningsmasse. Dette både med hensyn til funksjon/planløsning og det tekniske anlegg.

Hovedinngang i 1 etg. Landmannsgården (mot Landmannstorget) gis en arkitektonisk og funksjonell oppgradering i form av ny glassfasade samt etablering av større innvendig volum for inngang/ventemottak/vrimleareal. Dette ved at deler av mesaninetasje fjernes, samt at det åpnes opp mot tilstøtende lokaler.

Angitte lokaler/arealer skal «strippes» innvendig ved at viste innvendige vegger, himling, overfalte på gulv og teknisk anlegg rives og erstattes med nytt iht. ny planløsning. Det vises til gjeldende rivetegninger. Eksisterende bæring/dekker og yttervegger beholdes hvor ikke annet er angitt.

Eksisterende vinduer beholdes hvor ikke annet er angitt. Det skal etableres ny utvendig automatisk solskjerming på solbelastede fasader. Eksiterende fasadekledning beholdes. Materialvalg på tilbygg blir som vist på tegning og/eller som angitt i beskrivelse. Det meste av tekniske anlegg i berørte arealer skal skiftes ut/moderniseres.

Herunder nye klima- og ventilasjonsanlegg. Det skal leveres ett vannbårent varme/kjøleanlegg via varmepumpe på tak med tilhørende el-kjele. Anlegget skal forberedes for tilknytning til fjernvarme. Merk begrenset etasjehøyde i deler av bygningsmassen stiller krav til optimale løsninger på tekniske anlegg for å opprettholde akseptable himlingshøyder.

Også det elektriske anlegg skal gis en grundig oppgradering, Herunder nye hovedtavler, underfordelinger, spredenett, lysanlegg, brannvarsling inkl. nød-ledelyssystem mm. Eksiterende heis innvendig i Landmannsgården skal oppgraderes iht krav fra heiskontroll (håndteres av BH). Også heis i Citybygget skal moderniseres/skiftes. Også dette prosjekt håndteres av BH (tiltransporteres sener berørte entreprenører).

Heishus i bakgård mot Citybygget forlenges en etasje til påbygg for nytt møterom. Prosjektet omhandler også enkelte tilpasninger/ombygging av tilstøtende lokaler. Dette både i forhold til planløsning med vist innredning/bruk samt tilknytning til teknisk anlegg.